Privacy

Real Estate

Wij nemen uw privacy serieus

Casarion B.V., gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving voor gegevensbescherming. Dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze webpagina vindt u een beknopt overzicht over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Voor een compleet overzicht van ons privacy beleid kunt u onze Privacy Notice downloaden.

Download Privacy Notice (.pdf)

Doeleinde van de persoonsgegevens die wij verwerken

Een van de beginselen van privacywetgeving is om de doeleinden tot verwerking duidelijk te maken. Wij kunnen u alleen krediet verstrekken als wij benodigde informatie van u ontvangen. Hierbij denken we kieskeurig na over de informatie die we van u opvragen. Zo voorkomen wij dat we onnodige informatie verwerken. Op deze manier verzamelen wij alleen informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Voor een volledig overzicht kunt u onze Privacy Notice downloaden.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

Ontvangen wij informatie van u die niet relevant is voor uw dossier of niet voor ons bestemd is? Dan zullen wij deze direct verwijderen. Indien wij wel gronding zien uw gegevens te verwerken, dan bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Dit betekent dat gegevens worden bewaard zolang het nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken of zolang de wet ons verplicht. Voor bepaalde gegevens is dit een termijn van maanden, voor andere van jaren. Voor een volledig overzicht kunt u onze Privacy Notice downloaden.

Grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Als wij u een lening gaan verstrekken, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Hiertoe beroepen wij ons op een of meerdere van de volgende drie grondslagen van de AVG:

  • Het is noodzakelijk voor het aangaan dan wel de uitvoering van de overeenkomst met ons;
  • U heeft ons toestemming gegeven voor het verwerken van bepaalde gegevens;
  • Wij zijn in sommigen gevallen wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken (onder meer in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Overzicht van onze verwerkingsdoeleinde

  • Om contact met u op te nemen
  • Om te onderzoeken of we u als klant kunnen accepteren
  • Om uw kredietaanvraag te beoordelen
  • Om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken
  • Om aan onze wettelijke en (vooraf bekendgemaakte) contractuele verplichtingen te voldoen

Toestemming om uw gegevens te verwerken

Als wij gegevens van u verwerken die niet per se noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de leningsovereenkomst die wij met u hebben (en waarvoor geen wettelijke grond bestaat), dan zullen wij u om toestemming vragen op het moment dat wij gegevens van u opvragen. Zo zorgen wij voor een juiste, transparante verwerking van uw persoonlijke gegevens en waarborgen we de integriteit en vertrouwelijkheid. Voor meer informatie kunt u onze Privacy Notice downloaden.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij nemen maatregelen om uw gegevens te beschermen. Zo voorkomen wij verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens. Wij hebben de beheersmaatregelen rondom de bescherming van uw gegevens vastgelegd in ons interne beheersingsysteem. Wij werken met beveiligde netwerken en gebruiken versleutelde informatie als we met u communiceren. Aan de hand van procesbeschrijvingen en werkinstructies zorgen we ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bij Casarion vinden er audits plaats van onafhankelijk partijen om te controleren of wij op correcte en rechtmatige wijze met uw gegevens omgaan.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

Ontvangen wij informatie van u die niet relevant is voor uw dossier of niet voor ons bestemd is? Dan zullen wij deze direct verwijderen. Indien wij wel grond zien uw gegevens te verwerken, dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Dit betekent dat gegevens worden bewaard zolang het nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken of zolang de wet ons dat verplicht. Daarna worden uw gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Voor meer informatie over het bewaren van uw persoonsgegevens kunt u onze Privacy Notice downloaden.

De reden waarom wij persoonsgegevens bewaren

Als kredietverstrekker is het belangrijk voor ons om onze dossiers op orde te hebben. Zowel vanuit een bedrijfs- als een wet- en regelgevingsperspectief voelen wij ons hiertoe genoodzaakt. Dit vergt een compleet klantdossier met daarin alle informatie die relevant is voor het beheer van de lening. Hiertoe behoort bijvoorbeeld ook een geschiedenis van de correspondentie. Voor meer informatie kunt u onze Privacy Notice downloaden.

Samenwerking met derde partijen

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Zo delen wij uw gegevens niet met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om onze dienstverlening als kredietverstrekker mogelijk te maken. Indien wij uw gegevens delen met derde partijen, zorgen wij dat we de juiste overeenkomsten en afspraken hebben gemaakt om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij stellen dezelfde eisen aan onze partners als die we aan onszelf stellen. De derde partijen waarmee wij samen werken kiezen we zorgvuldig uit. Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het juiste gebruik van uw gegevens te kunnen borgen. Voor een volledig overzicht kunt u onze Privacy Notice downloaden.

Bijwerken van de Privacy Notice

We kunnen de Privacy Notice van tijd tot tijd aanpassen om zaken te verduidelijken. Als we wijzigingen doorvoeren in ons bedrijf die relevant zijn voor gegevensbescherming, zullen wij de Privacy Notice actualiseren (bijvoorbeeld als er wijzigingen zijn in ons kredietaanvraagproces waardoor we meer of andere persoonlijke gegevens gaan verwerken). We zorgen ervoor dat onze wijzigingen te allen tijde in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Heeft u vragen over privacy en het verwerken van uw persoonsgegevens?

Neem contact met ons op