Vraag & antwoord

Real Estate

Vraag & antwoord

 • Algemeen
 • Financiering
 • Onderpand
 • Leningnemer
 • Klachten
 • Wat gebeurt er als ik een deel van de onderpanden verkoop?

  Als u een hypotheek heeft op verschillende onderpanden en u verkoopt een van deze onderpanden, dan kan het zo zijn dat een extra aflossing nodig is. In beginsel lost u slechts het pro rata deel van de lening af. Wij hanteren als regel dat de LTV op de resterende onderpanden niet hoger mag zijn dan de LTV zoals die was voorafgaand aan de verkoop van een van de onderpanden. Ook mogen de ICR en DSCR niet lager zijn. Is dit wel het geval, dan is een extra aflossing nodig om de LTV weer gelijk te trekken.

 • Hoe vraag ik een Verhuurhypotheek aan?

  Dat kan op twee manieren. U kunt een adviseur vragen om u te helpen. De adviseurs die bij ons zijn aangesloten, kunnen rechtstreeks bij ons een offerte aanvragen. Als u geen adviseur nodig heeft, kunt u ook zelf een aanvraag indienen. Dat kan via onze beveiligde portal.

 • Waar kan ik de actuele rentetarieven vinden?

  Deze kunt u vinden door op de button te drukken.

  Let op: iedere hypotheekaanvraag wordt zelfstandig beoordeeld. Als daar aanleiding toe is, kan het zijn dat u een afwijkend rentetarief krijgt aangeboden.

 • Wat gebeurt er aan het eind van de rentevastperiode?

  Bij afloop van de rentevastperiode wordt de rente omgezet in de variabele rente die we met u hebben afgesproken. Uiteraard is het ook mogelijk om een nieuw renteaanbod te vragen. U kunt voor een nieuwe rentevastperiode kiezen en de rente opnieuw laten vastzetten. U kunt er ook voor kiezen om de lening in zijn geheel boetevrij af te lossen. Het rentetarief dat u krijgt aangeboden, is gelijk aan het rentetarief dat we nieuwe klanten aanbieden.

 • Kan ik boetevrij extra aflossen?

  Ja, bij ons kunt u per kalenderjaar maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen. Volledige vroegtijdige aflossing zonder boete is mogelijk aan het eind van de rentevastperiode, binnen 12 maanden na het overlijden van de leningnemer, bij verkoop van het onderpand en in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld als het onderpand dermate beschadigd is dat het onbewoonbaar is geworden).

 • Financiert Casarion door heel Nederland?

  Ja, Casarion financiert ook buiten de grote steden en in alle provincies. Uiteraard beoordelen wij wel of het onderpand courant is. In krimpgebieden met een teruglopend aantal huishoudens zijn wij terughoudend met financiering. In de praktijk betekent het dat wij een aantal gemeentes hebben uitgesloten, te weten: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Eemsdelta (met uitzondering van de stad Delfzijl), Het Hogeland, Midden-Groningen, Nordeast-Fryslan, Oldambt, Pekela, Schiermonnikoog, Stadskanaal, Terschelling, Veendam, Vlieland, Westerkwartier en Westerwolde.

 • Wat gebeurt er als ik in betalingsproblemen kom?

  De maandelijkse rente en aflossing wordt automatisch door ons geïncasseerd. Als u aan ziet komen dat het maandelijkse bedrag niet afgeschreven kan worden, neem dan contact met ons op. Als er een betalingsachterstand is ontstaan, dan valt u onder bijzonder beheer. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Ons uitgangspunt is dat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen die voor alle partijen werkzaam is.

 • Kan ik een aflossingsvrije hypotheek afsluiten?

  Casarion biedt de mogelijkheid van een aflossingsvrije Verhuurhypotheek voor leningen met een LTV van 80% of minder. Ook is het mogelijk een lopende hypotheek om te zetten in een aflossingsvrije hypotheek als de LTV inmiddels onder de 80% is gedaald.

 • Kan ik mijn verbouwing meefinancieren?

  U kunt op basis van de marktwaarde na verbouwing tijdens de aanvraag een bedrag reserveren. De kosten voor de verbouwing draagt u in eerste instantie zelf. Als de verbouwing gereed is en de taxateur heeft bevestigd dat de waarde na verbouwing gehaald is, dan keren wij het gereserveerde bedrag aan u uit.

  Het depot is gemaximeerd tot 75.000 Euro en mag ook niet meer zijn dan 20% van de aankoopprijs of de marktwaarde in verhuurde staat voor verbouwing als deze lager is.

  Dit depot is maximaal 6 maanden geldig en wordt direct onderdeel van de lening. U betaalt rente over het gereserveerde bedrag vanaf de initiële verstrekking bij de notaris.

  De LTV na verbouwing mag niet hoger zijn dan de LTV voor verbouwing. Mocht de waarde na verbouwing toch lager uitvallen dan vooraf getaxeerd, dan wordt het depot pro rata afgelost op de lening om tot de juiste LTV te komen.

 • Kan ik een woning met erfpacht financieren?

  Ja, dat is mogelijk mits de grond in erfpacht wordt gegeven door een overheid. Als er sprake is van een particuliere erfpachtconstructie, dan kan de woning niet geaccepteerd worden als onderpand voor de Verhuurhypotheek.

 • Hoeveel kan ik lenen?

  U kunt tot maximaal 85% van de marktwaarde van uw pand lenen. Per pand verstrekken wij leningen tot € 4.000.000. Dat geldt ook als u al eerder een lening bij ons hebt afgesloten. In totaal kunnen we u financieren tot maximaal € 7.500.000. Het maximale leningsbedrag is niet alleen afhankelijk van de marktwaarde, maar ook van de huurinkomsten. Het leningsbedrag kan worden ingeperkt, als de huurinkomsten te laag zijn. Ga voor de precieze berekening naar onze calculator.

 • Welke eisen stelt Casarion aan de taxatie?

  De taxatie dient uitgevoerd te worden door Dynamis Taxaties. De taxatie vraagt u eenvoudig aan via de website van Dynamis.

 • Kan ik een woning financieren die onder de liberalisatiegrens valt?

  Ja, dat is mogelijk. De Casarion Verhuurhypotheek is ook geschikt voor sociale huurwoningen. Wel moet uit het taxatierapport duidelijk blijken wat een gerechtvaardigde maandelijkse huur is op basis van het woningwaarderingsstelsel.

 • Kan ik een pand financieren dat maar gedeeltelijk in gebruik is als woning?

  Ja, dat is mogelijk. Tenminste 50% van de marktwaarde van het pand moet toegerekend kunnen worden aan het woning gedeelte. Als het deel van het pand dat niet als woning in gebruik is meer dan 20% van de waarde van het pand vertegenwoordigt, dan hanteren we een lagere maximale LTV en gelden aanvullende beoordelingscriteria.

 • Is kamerverhuur mogelijk?

  Ja, de Casarion Verhuurhypotheek is ook geschikt voor panden die worden gebruikt voor kamerverhuur. In het beoordelingsproces kijken we of er bijzonderheden zijn ten aanzien van de eigenschappen van het pand (locatie, staat van onderhoud, etc.) en de exploitatiemogelijkheden. De woning moet courant zijn voor verhuur en verkoop.

 • Kan ik mijn recreatiewoning financieren met de Casarion Verhuurhypotheek?

  Nee, dat is momenteel niet mogelijk. We accepteren alleen onderpanden die geen beperkingen kennen ten aanzien van permanente bewoning. Ook huurwoningen die gericht zijn op korte termijn huurovereenkomsten (short stay) zijn niet geschikt voor de Casarion Verhuurhypotheek.

 • Welke onderpanden zijn geschikt voor de Casarion Verhuurhypotheek?

  Wij financieren residentieel vastgoed. Dat betekent dat het onderpand altijd uit of één of meer verhuurde woningen bestaat. Dat kunnen eengezinswoningen zijn, maar ook appartementen, studio’s of panden bedoeld voor kamerverhuur. De Casarion Verhuurhypotheek is ook geschikt voor panden waarbij een deel niet als woning wordt gebruikt (bijvoorbeeld een winkel op de begane grond).


  De volgende onderpanden worden niet door ons geaccepteerd:

  - Woningen bestemd voor eigen gebruik

  - Woningen die niet zakelijk worden verhuurd (bijvoorbeeld aan familie)

  - Nieuwbouw (woning dient afgebouwd te zijn)

  - Bedrijfswoningen en woningen op industrieterreinen

  - Boerderijen en woningen in gebieden met een agrarische bestemming

  - Woningen die niet in overeenstemming met het bestemmingsplan worden gebruikt

  - Recreatiewoningen en ‘short stay’ appartementen

  - Stacaravans, woonwagens en woonboten

  - Panden die gedeeltelijk worden gebruikt als coffeeshop, casino’s, etc.

  - Panden bezwaard met recht van vruchtgebruik

  - Panden waarop juridische beperkingen rusten ten aanzien van eigendom of vrije verkoop

 • Kan ik een Verhuurhypotheek aanvragen als ik in het buitenland woon?

  Ja, maar alleen als u de Nederlandse indentiteit heeft en in België of Duitsland woont. In het geval de leningnemer een rechtspersoon is, en de eigenaren over een Nederlandse identiteit beschikken dan geldt dat ook. Voor natuurlijke personen of eigenaren met een buitenlandse nationaliteit geldt altijd dat hij of zij in Nederland woonachtig moet zijn.

 • Kan ik een Verhuurhypotheek afsluiten als ik een BKR registratie heb?

  Het BKR registreert iedereen in Nederland die een krediet heeft. Dat kunnen leningen zijn, maar bijvoorbeeld ook credit cards of de afbetaling van een auto. Als de aanvrager een natuurlijke persoon is, doen we altijd een BKR toets. Bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van de leningnemer houden we rekening met bestaande kredieten.


  Als uit de BKR toets een negatieve registratie blijkt (een achterstandsmelding), dan kan de aanvraag in principe niet geaccepteerd worden. Een negatieve registratie is elke code 1 t/m 5, als ook een A-registratie of een SR-registratie (saneringsregeling). In sommige gevallen kan Casarion de leningnemer toch accepteren als tevens een herstelcode (H) is vermeld of als de aanvrager duidelijk kan maken dat de registratie betrekking heeft op een lening die inmiddels is afgelost.

 • Accepteert Casarion ook meer dan één leningnemer?

  Ja, het is mogelijk dat verschillende partijen samen een lening aanvragen. In principe is er geen maximum aan het aantal leningnemers.

 • Kom ik in aanmerking als leningnemer?

  Casarion richt zich op de zakelijke markt. Dat betekent dat wij alleen hypotheken verstrekken aan rechtspersonen of aan natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) komen niet in aanmerking voor een Casarion Verhuurhypotheek.


  Als u als natuurlijk persoon een hypotheek aanvraagt, moeten we vaststellen dat u een professionele marktpartij bent. We kijken daarbij onder meer naar uw bestaande vastgoedportefeuille (heeft u al drie of meer panden in bezit?). Als u net bent gestart met het opbouwen van uw portefeuille, beoordelen we uw ervaring met vastgoed en uw kennis van de vastgoedsector.

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  We doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Is er iets fout gegaan waardoor u niet tevreden bent? We willen het graag oplossen. Als u het gevoel heeft dat u er met ons teamlid niet uitkomt, dan kunt u een e-mail sturen naar klachten@casarion.com of een brief sturen naar:


  Community Hypotheken BV

  Klachtenafhandeling

  Parijsboulevard 143B

  3541 CS Utrecht


  In uw e-mail of brief beschrijft u uw klacht en geeft u ons uw adres, telefoonnummer en e-mailadres. Eventueel kunt u stukken toevoegen waarvan u denkt dat die relevant zijn voor de klachtafhandeling. Wij beloven dat we uw klacht serieus zullen nemen en u binnen zes weken een inhoudelijke reactie zullen geven.

 • Is Casarion aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid?

  Nee, Casarion is niet aangesloten bij het Kifid. Het Kifid bestaat om geschillen op te lossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Omdat Casarion zich uitsluitend op professionele partijen richt, is het niet mogelijk om gebruik te maken van de diensten van Kifid.